Press "Enter" to skip to content

Tag: ธุรกิจโฟมกันความร้อน

โฟมกันความร้อน ที่นิยมนำมาใช้ในอาคารที่อยู่อาศัย

โฟมกันความร้อนหรือ ฉนวนกันความร้อน เป็นวัสดุที่สำคัญในการสร้างอาคาร หากเลือกใช้โฟมกันความ ร้อนดี บ้านก็จะไม่ร้อนจนเกินไป เท่ากับว่าสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศลงไปได้มากโขอยู่ เพราะหากโครงสร้างของบ้านสามารถป้องกันความร้อนหรือลดอัตรากการกระจายความร้อนลงลงได้ คนในบ้านก็ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดกำลังไฟสูง เพราะตัวโฟมกันความร้อนสามารถลดความ ร้อนที่ส่งผ่านได้ดี และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่นิยมใช้ ได้แก่

โฟมกันความร้อน
โฟมกันความร้อน